Friday, August 10, 2012

ညခင္းရဲ႕လမင္း: ေမြးေန႕ အဆံုးအမ ဓမၼေဒသနာအျမတ္ရတနာ။

ညခင္းရဲ႕လမင္း: ေမြးေန႕ အဆံုးအမ ဓမၼေဒသနာအျမတ္ရတနာ။: ေမြးေန႕ အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဓမၼေဒသနာအျမတ္ရတနာ။  အဆံုးအမေပးေသာ ဆရာေတာ္အားေက်းဇူးတင္ ဦးခ်ကန္ေတာ့ရင္း အဆံုးအမမ်ားကိုျပန္လည္း မွ်ေ၀ပါတယ္။ ေမြ...

No comments:

Post a Comment